V11网卡正常使用,V12就不行,卡在开始输入W i f i那里。

V11网卡正常使用,V12就不行,卡在开始输入W i f i那里。

也就是很多朋友反应的V12不能w i f i的问题